ATLANTİK ASANSÖR'ün hikayesi 2005 yılında Kayseri 'da başlamıştır. Konusunda uzman makina, elektrik ve inşaat mühendislerinin bir araya gelerek güçlerini ve tecrübelerini birleştirerek ATLANTİK ASANSÖR'ü kurmuşlardır.
Kurumsal
Hakk
ımızda
Kalite Belgeleri
Haberler
Hizmetlerimiz
Montaj
Bak
ım / Onarım
Revizyon
İletişim
Tel      : 
0 352 222 09 01
Email : atlantikasansor@hotmail.com
Web   : www.atlantikasansor.com
ATLANTİK ASANSÖR TEKNOLOJİ DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ....!!! BUNU BİLİYORMUYDUNUZ !!!Yıllık periyodik kontrolü yaptırılmayan veya kontrol sonucunda Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansörlerin  güvenli hale getirilmemesi ve/veya güvensiz asansörlerin kullanımına izin verilmesi durumunda ilgili olarak bina sorumlularına veya kat maliklerine "1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun" gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.
 
 
YÖNETMELÝK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýndan:

ASANSÖR BAKIM VE ÝÞLETME YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNETMELÝK

MADDE 1
?18/11/2008 tarihli ve 27058 sayýlýResmîGazetede yayýmlanan Asansör Bakým ve Ýþletme Yönetmeliðinin 1 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, insanlarýn ve/veya yüklerin taþýnmasýnda kullanýlan asansörlerin hizmete alýndýktan sonra çevrenin, insanlarýn ve canlýlarýn saðlýk ve güvenliðini tehdit etmeyecek þekilde kullanýmlarýnýsaðlamak üzere; iþletilmesi, bakýmý, yýllýk kontrolü, bakým ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satýþsonrasýhizmetleri için uyulmasýgereken kurallarýbelirlemektir.

MADDE 2
?AynýYönetmeliðin 3 üncümaddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayýlýBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 7 nci maddelerine, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayýlýTüketicinin KorunmasýHakkýnda Kanunun 19 uncu maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.

MADDE 3
?AynýYönetmeliðin 4 üncümaddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 4 ?(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asansör: Belirli seviyelerde hizmet veren, es5 Kasým 2011 nek olmayan ve yatay düzlemle 15°
den fazla bir açýoluþturan kýlavuzlar boyunca hareket eden bir taþýyýcýya sahip olan ve

1) Ýnsanlarýn,

2) Ýnsanlarýn ve yüklerin,

3) Bir kiþi zorlanmadan taþýyýcýya girebiliyorsa ve taþýyýcýiçine ya da taþýyýcýiçindeki bir kiþinin kolayca ulaþabileceði þekilde yerleþtirilmiþkontrollerle teçhiz edilmiþise sadece yüklerin,

taþýnmasýna yönelik bir tertibatý,

b) Asansör monte eden: Asansörlerin tasarým, imalat, montaj ve piyasaya arzýndan sorumlu olan, asansöre CE uygunluk iþaretini iliþtiren ve AT uygunluk beyanýdüzenleyen gerçek veya tüzel kiþiyi,

c) Asansörün piyasaya arzý: Asansör monte edenin, asansörükullanýcýya ilk olarak hazýr hale getirmesini,

ç) A tipi muayene kuruluþu: Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularýnýiçerecek þekilde, TS EN ISO/IEC 17020 standardýkapsamýnda akredite olan muayene kuruluþunu,

d) AT uygunluk beyaný: Asansör monte edenin piyasaya arz ettiði asansörün Asansör Yönetmeliði (95/16/AT) hükümlerine uygunluðunu beyan ettiði belgeyi,

e) Bakanlýk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýný,

f) Bakým: Asansörün hizmete alýnmasýndan sonra tasarlandýðýbiçimde, kullaným ömrüboyunca kendisinin ve bileþenlerinin, fonksiyonlarýnýve güvenlik gereklerinin devamlýlýðýnýsaðlamaya yönelik asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafýndan yürütülen bütün iþlemleri,

g) Bina sorumlusu: Asansörün, güvenli bir þekilde çalýþmasýnýsaðlamak amacýyla düzenli olarak bakýmýný, onarýmýnýve yýllýk kontrolünüyaptýrmaktan sorumlu olan, binanýn maliki veya kat maliki/malikleri veya bunlarýn yetki verdiði gerçek veya tüzel kiþiyi,

ð) Hizmet denetimi: Asansörlerde aylýk bakým ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Yönetmelikte belirtilen þartlara uygunluðunun Bakanlýk tarafýndan denetimini,

h) Ýlgili idare: Belediyeleri veya belediye sýnýrlarýdýþýnda kalan alanlardaki yapýlar için valilikleri veya ilgili kanunlar çerçevesinde yapýruhsatýve yapýkullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diðer kurum ve kuruluþlarý,

ý) Kurtarma çalýþmasý: Asansör içerisinde insanýn veya insanlarýn mahsur kaldýðýna dair bilginin alýnmasýyla baþlayan, asansörün teknik dosyasýnda yer alan kurtarma talimatýna uygun olarak yapýlan ve insanýn veya insanlarýn serbest kalmasýyla sonuçlanan çalýþmayý,

i) Yetkili mühendis: Türk Mühendis ve Mimar OdalarýBirliðine baðlýElektrik Mühendisleri Odasýve Makine Mühendisleri Odasýnca asansörlere yönelik olarak proje, montaj, bakým, tadilat, standartlar ve mevzuat üzerine mesleki yeterliliði belgelendirilen Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendislerini,

j) Yetkili servis: Asansör monte edenin, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacak þekilde kendi adýna kurduðu servis istasyonunu veya asansörlerde aylýk bakým ve servis hizmetinin yürütülebilmesi için sorumluluðu kendinde olmak üzere noter huzurunda yapýlan ve iki yýlda bir yenilenen sözleþme ile yetki verdiði TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip gerçek veya tüzel kiþiyi,

k) Yýllýk kontrol: Asansörün, güvenli ve iþletme yönünden uygun þekilde çalýþtýðýnýn tespiti için, piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere bina sorumlusu tarafýndan yaptýrýlacak periyodik kontrolü, ifade eder.


MADDE 4
?AynýYönetmeliðin 5 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 5 ?(1) Asansörün monte edildiði yapýya uygunluðu ile ilgili iþlemler, ilgili idare tarafýndan 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayýlýÝmar Kanunu ve ilgili diðer kanunlar ve bu kanunlar kapsamýnda yürürlükte bulunan mevzuata göre yürütülür.

(2) Asansör Yönetmeliðine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullanýcýnýn hizmetine sunulmak üzere iþletmeye alýnacak olan her asansör, asansör monte eden tarafýndan ilgili idareye tescil ettirilir. Asansör monte eden, asansörün AT uygunluk beyanýile birlikte ilgili idareye baþvurur ve EK I
de yer alan içeriðe uygun olacak þekilde düzenlenmiþolan onaylýtescil belgesini alýr.

(3) Ýlgili idarece yapýlan tescillerin bildirimi, altýaylýk dönemler itibariyle, asansörün bulunduðu ildeki bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüðüne EK II
de yer alan bildirim cetveline uygun olacak þekilde yapýlýr.

MADDE 5
?AynýYönetmeliðin 9 uncu maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 9 ?(1) Bina sorumlusu; asansörün bu Yönetmelik kurallarýna uygun olarak güvenli bir þekilde çalýþmasýnýsaðlamak amacýyla ayda en az bir defa düzenli olarak bakýmýnýyaptýrmaktan ve kullanýcýlarýn can ve mal güvenliðinin tam olarak saðlanmasýamacýile gerek kullaným hatalarýndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi için ilk yýllýk kontrolünü, asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere yaptýrmaktan sorumludur.

MADDE 6
?AynýYönetmeliðin 10 uncu maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 10 ?(1) Asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yýllýk kontrolüyapýnýn baðlýbulunduðu ilgili idare tarafýndan, A tipi muayene kuruluþuna yaptýrýlýr.

(2) Yýllýk kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik A tipi muayene kuruluþunun belirlenmesi aþamasýnda, yapýnýn baðlýbulunduðu ilgili idarece gerekli duyurular yapýlýr ve baþvurular alýnýr.

(3) Ýlgili idarece alýnacak baþvurular neticesinde A tipi muayene kuruluþunun yeterliliði; sahip olduðu akreditasyonun kapsamý, periyodik kontrol ve muayene konularýnýkapsayacak þekilde düzenlenmiþolan mesleki sorumluluk sigortasýnýn uygunluðu, bünyesinde tam zamanlýolarak çalýþtýrdýðýmuayene þefi ve muayene personeli sayýsý, periyodik kontrol ücreti ve periyodik kontrolde kullanýlmak üzere hazýr halde tutulan teçhizatýn genel durumu gibi kriterler dikkate alýnarak incelenir.

(4) Yapýlan incelemeler neticesinde belirlenen A tipi muayene kuruluþu ve ilgili idare arasýnda imzalanacak görevlendirme sözleþmesi ile A tipi muayene kuruluþuna asansörlerde yýllýk kontrol iþi için yetki verilir ve kamuoyuna gerekli duyurular yapýlýr.

(5) A tipi muayene kuruluþu ile ilgili idare arasýnda imzalanacak olan protokolde öngörülen sözleþme süresi boyunca, A tipi muayene kuruluþunun akreditasyonunun ve mesleki sorumluluk sigortasýnýn sürekliliði saðlanýr.

(6) Mesleki sorumluluk sigortasýnýn sürdürülmemesi, akreditasyonun askýya alýnmasýveya iptal edilmesi durumlarýnda, ilgili idare tarafýndan A tipi muayene kuruluþunun yetkisine son verilir ve gerekli duyurular yapýlýr.

(7) Yýllýk kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takibine ve yýllýk kontrol ücretinin karþýlanmasýna dair sorumluluk, asansörün bulunduðu yapýdaki bina sorumlusuna aittir.

(8) Yýllýk kontrol faaliyetleri kapsamýnda bina sorumlusundan talep edilecek yýllýk kontrol ücreti, ilgili idare tarafýndan tespit ve ilan edilir.

(9) Yýllýk kontrol, asansörün bakýmýnýüstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaretinde gerçekleþtirilir.

(10) Yýllýk kontrol aþamasýnda asansörde oluþabilecek hasarlarýn tazmini, A tipi muayene kuruluþunun mesleki sorumluluk sigortasýndan karþýlanýr.

(11) A tipi muayene kuruluþunca verilecek olan muayene raporu üçnüsha olarak tanzim edilir ve ilgili idarede, bakým yapan firmada ve bina sorumlusunda birer nüshasýmuhafaza edilir.

(12) Bina sorumlusunca yýllýk kontrolüne izin verilmeyen asansör, A tipi muayene kuruluþu tarafýndan yapýnýn baðlýbulunduðu ilgili idareye bildirilir ve yýllýk kontrolüyaptýrýlýncaya kadar hizmet dýþýbýrakýlmasýsaðlanýr.

(13) Yýllýk kontrol neticesinde, asansörün çalýþmasýnda can ve mal güvenliði açýsýndan bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalýþmasýna can ve mal güvenliði saðlanýncaya kadar izin verilmez. Buna raðmen, asansörün çalýþtýrýlmasýndan bina sorumlusu sorumludur.

(14) Yýllýk kontrolün yaptýrýlýp yaptýrýlmadýðýnýn denetiminden ilgili idare sorumludur.

(15) Asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonrasýnda, yýllýk kontrol tekrarlanýr.

(16) Yýllýk kontrol faaliyetine iliþkin istatistiki bilgiler ilgili idarece kayýt altýna alýnýr ve Bakanlýða açýk tutulur.


MADDE 7
?AynýYönetmeliðe aþaðýdaki Ek 1 inci madde eklenmiþtir.

Hizmet denetimi

EK MADDE 1
?(1) Asansörlerde aylýk bakým ve servis hizmeti veren asansör monte eden veya onun yetkili servisinin, bu Yönetmelikte belirtilen asgari þartlara uygun hizmet sunup sunmadýðýna dair denetim, Bakanlýk tarafýndan yapýlýr.

MADDE 8
AynýYönetmeliðe aþaðýdaki Ek 2 nci madde eklenmiþtir.

Satýþsonrasýhizmetler

EK MADDE 2
?(1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayýlýResmîGazetede yayýmlanan Sanayi Mallarýnýn SatýþSonrasýHizmetleri Hakkýnda Yönetmelik gereði, onaylýSatýþSonrasýHizmetleri Yeterlilik Belgesi için asansör monte eden tarafýndan Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýna baþvuru yapýlýr.

(2) Piyasaya arz edilen asansörlere yönelik satýþsonrasýhizmetlerin yerine getirilebilmesi amacýyla, bu Yönetmelikte Bakanlýk tarafýndan belirlenmiþolan asgari kriterler çerçevesinde ve Türk StandardlarýEnstitüsütarafýndan tespit edilen standardlarda belirtilen özellikleri taþýyacak nitelikte en az bir servis istasyonu, asansör monte eden tarafýndan kurulur.

(3) Asansör monte eden, monte ettiði her asansör için 10 yýllýk kullaným ömrüsüresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle, bakým ve servis hizmetini sunmak zorundadýr.


MADDE 9
?AynýYönetmeliðe aþaðýdaki Ek 3 üncümadde eklenmiþtir.

Garanti belgesi

EK MADDE 3
?(1) Asansör monte eden tarafýndan Asansör Yönetmeliðine (95/16/AT) uygun olarak piyasaya arz edilen ve kullanýcýnýn hizmetine açýlan her asansör, piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla iki yýl süre ile garanti edilir.

(2) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayýlýResmîGazete
de yayýmlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik gereði, onaylýgaranti belgesi için asansör monte eden tarafýndan Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýna baþvuru yapýlýr.

(3) Aylýk bakým neticesinde, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafýndan asansörde deðiþtirilecek olan herhangi bir aksam veya parça bir yýldan az olmamak üzere garanti edilir.


MADDE 10
?AynýYönetmeliðin 11 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 11 ?(1) Bu Yönetmeliðin hizmete iliþkin hususlarýna aykýrýhareket edenler hakkýnda; Tüketicinin KorunmasýHakkýnda Kanun, taraflarýn bu Kanun kapsamýdýþýnda kaldýðýdurumlarda ise genel hükümler geçerlidir.

(2) Yýllýk kontrol faaliyetleri kapsamýnda, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolüyapýlamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliði açýsýndan tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleþtirilmeyen asansör, yýllýk kontrolüyapýlýncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanýncaya kadar, yapýnýn baðlýbulunduðu ilgili idare tarafýndan hizmet dýþýbýrakýlýr.


MADDE 11
AynýYönetmeliðe aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.

Geçiþhükmü

GEÇÝCÝMADDE 1
?(1) 1/1/2012 tarihine kadar asansörün piyasaya arz edildiði tarih itibarýyla ilk yýlýn sonunda, devamýnda ise yýlda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yýllýk kontrolüyapýnýn baðlýbulunduðu ilgili idarece yapýlýr. Ancak kadrosunda yeterli sayýda Elektrik/Elektronik ve Makine Mühendisi bulunmayan ilgili idare, yýllýk kontrol iþini, o asansörün yapýmýnda görev almamýþyetkili mühendislere yaptýrabilirler. Bu mühendisler tarafýndan can ve mal güvenliði yönünden tesisin iþletilmesine engel bulunup bulunmadýðýna dair en az üçnüsha halinde bir rapor düzenlenir. Hazýrlanan raporun birer nüshasýilgili idarede, bakým yapan firmada ve bina sorumlusunda muhafaza edilir.

MADDE 12
?AynýYönetmeliðe ekte yer alan EK I ve EK II eklenmiþtir.

MADDE 13
?Bu Yönetmelik yayýmýtarihinde yürürlüðe girer.

MADDE 14
?Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný yürütür.
5 Kasım 2011 Cumartesi   Resmi Gazete   Sayı: 28106